Strojové omietanie

Omietky sú ozdobou a ochranou murovaných konštrukcií. Okrem úlohy dekoratívnej však musia spĺňať celý rad stavebno-fyzikálnych požiadaviek a preto je potrebné venovať veľkú pozornosť správnemu návrhu vhodných omietkových systémov už v rámci projektovej prípravy. Nezosúladenie vlastností navrhovanej omietky s vlastnosťami podkladu, podobne ako aj nekvalifikovaná a neodborná realizácia omietok, vedie často k neskorším poruchám a nedostatkom stavebného diela ako celku. Funkčnosť celého stavebného diela závisí v značnej miere aj od kvality omietok.

Základným predpokladom funkčnosti omietok je voľba vhodného omietkového systému optimálne zosúladeného s podkladom. Kvalitný omietkový systém nie je možné zodpovedne navrhnúť bez dôkladnej znalosti všetkých určujúcich podmienok, ako aj požiadaviek investora, resp. užívateľa objektu. Pri návrhu je potrebné zohľadniť predovšetkým materiál podkladu a kvalitu jeho zhotovenia (rovinnosť, vypracovanie ložných škár, vlhkosť podkladu), predpokladané využitie priestorov (či ide o bežné obytné priestory alebo priestory s predpokladanou zvýšenou vlhkosťou), požadovanú povrchovú úpravu a v neposlednom rade je tiež potrebné zobrať do úvahy aj technologické požiadavky realizátora a technické možnosti na stavenisku.

Aplikácia omietkových systémov Baumit poskytuje celý rad výhod investorovi, realizátorovi a v konečnom dôsledku i užívateľovi objektu.

Hlavné výhody použitia omietkových systémov Baumit:

  • vonkajšie aj vnútorné omietkové systémy optimálne zosúladené pre použitie na rôznych druhoch podkladu
  • jednoduchá manipulácia a spracovanie
  • kompletná logistika strojového spracovania
  • priaznivý pomer medzi kvalitou a cenou
  • spoľahlivé, časom overené výrobky s dlhodobou životnosťou
  • certifikované výrobky, zodpovedajúce európskym technickým normám
  • ekologické suché omietkové zmesi so zaručenou stálou kvalitou
web developed by Cstudios